fbpx

Reisevilkår sportsreiser

REISEVILKÅR GRUPPEREISER

Nedenfor følger reisevilkår for gruppereiser med Unike Reiser AS (heretter kalt UR).

Disse vilkår gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil dette fremkomme av turpresentasjonen eller i egen kontrakt. Der reisevilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser går UR sine reisevilkår foran da de Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller.

1. Foretaksinformasjon
Unike Reiser AS
Org.nr. 930 014 389
Pakkereiser | Gruppereiser | Firmaturer

Postadresse:
Statsminister Torps vei 5, 1738 Borgenhaugen
Telefon: +47 404 58 517
E-post: post@unikereiser.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

1. Bestilling
Bestilling av pakkereise fra Unike Reiser er bekreftet fra Unike Reiser når kunden har mottatt bestillingsbekreftelse via e-post. Bestilling av pakkereiser er bindende, og angrerettloven gjelder ikke for pakkereiser. Ved aksept/bekreftelse fra kunden på mail/telefon/sms eller annen kommunikasjon er bestillingen å anse som gyldig og bindende.
Ved bestilling i helg og helligdager, har vi rett til å komme tilbake til deg førstkommende virkedag.

2. Betaling
Alle priser er basert på dagens tariffer, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen.

Ifølge lovgivningen kan reisearrangøren forhøye den avtalte prisen som følge av: stigende brennstoffpriser, endrede skatter, avgifter og gebyrer samt endrede valutakurser. I forbindelse med gruppereiser oppgitt i norske kroner vil prisstigninger finne sted etter følgende prinsipper:

1) Ved endringer av flypriser, samtlige avgifter og skatter med det aktuelle beløp så lenge dette overstiger 100 kr.

2) Prisendringen vil kun omfatte omkostninger som gjelder den aktuelle valutaen og altså ikke hele pakkens pris.

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et administrasjonsgebyr på NOK 500,- per person per endring i tillegg til leverandørens gebyrer - dersom Unike Reiser har mulighet til å etterkomme de nye ønskene.
Endring av navn på flybilletter før dokumentutstedelse er ikke mulig uten gebyrkostnader. Gebyrets størrelse avhenger av flyselskap og billettype.

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å gjøre endringer i det hele tatt. Etter at flybilletten er skrevet ut, er det ikke mulig å gjøre endringer.

3. Avbestillingsbeskyttelse / reiseforsikring
Unike Reiser tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller reiseforsikring. Vi anbefaler alle å tegne egen avbestillingsbeskyttelse/forsikring hos eksternt forsikringsselskap.

4. Avbestilling av reise
Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise og være underlagt strengere regler fra sine underleverandører.
Følgende frister og gebyrer gjelder ved avbestilling:

A. Ved avbestilling inntil 35 dager før reisens start kan reisen avbestilles mot at depositum ikke refunderes kunden.

B. Ved avbestilling senere enn 35 dager før arrangementets start er hele pakkereisens totale kostnad ikke refunderbar, og kunden plikter å betale for hele pakkereisen.

Depositum utgjør (minst) 20 % av totalbeløpet, minimum kr. 1 500,- pr. person, pr. ordre.
NB: Høyere depositum kan gjelde for enkelte ordre, dette fremkommer da enten av bestillingsbekreftelse eller i tilbudet sendt på mail før bestilling ble gjort.

I de tilfeller hvor vi krever mellom halve og hele beløpet betalt ved bestilling (i egne tilbud på mail) gjelder strengere vilkår, normalt er da ingenting av innbetalt beløp refunderbart ved avbestilling.
Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin/trippelrom avbestiller, har Unike Reiser rett til å kreve at resterende reisefølge dekker utgifter til annet rom, etter hotellets priser. (F.eks. hvor enkeltromstillegg kreves fra hotellet etter kansellering av en reisende)

5. Endring av kampdato
Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert på korrekte kampdatoer for bestilte kamper. Unike Reiser AS er ikke ansvarlig for å opplyse kunder om endring av kampdato, og tar forbehold om at kampdatoer på vår hjemmeside ikke er korrekt/oppdatert.

Om kampdato på bestilt kamp blir flyttet, uavhengig av antall dager, er depositum ikke refunderbart. Dette grunnet økonomiske forpliktelser fra Unike Reiser til deres underleverandører.
Om kampen blir flyttet med minst to dager, eksempelvis fra lørdag til mandag vil kunden tilbys å endre oppholdet for å se samme kamp. Ved høyere fly- og hotellpriser vil dette kunne kreves fra kunden.

Merk følgende: depositum er ikke refunderbart (uavhengig av årsak) på våre bestilte pakker/reiser.
Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin/trippelrom avbestiller, har Unike Reiser rett til å kreve at resterende reisefølge dekker utgifter til annet rom, etter hotellets priser. (F.eks. hvor enkeltromstillegg kreves fra hotellet etter kansellering av en reisende)

*NB: Om kunden har bestilt flyreise sammen med kampbillett og/eller hotellovernatting, vil prisen for flyreisen ikke refunderes – uansett avlysing/utsettelse av bestilt arrangement, eller tidspunkt for avbestilling fra kunde. Ved kjøp av flyreise, i tillegg til kampbillett og/eller hotellovernatting, er dette en tjeneste som leveres fra Unike Reiser uavhengig av pakke / kampbillett, og prisen på flybilletten er ikke under noen omstendigheter refunderbar, uavhengig av endring av dato for bestilt fotballkamp / arrangement.

6. Utsettelse / avlysning
Om en fotballkamp/arrangement som en del av en bestilt pakkereise blir avlyst eller flyttet, vil kunden ikke ha krav på refusjon, grunnet at et slikt forhold er utenfor arrangørens kontroll.

7. Arrangørens rett til å avlyse bestilt pakke/ reise
Unike Reiser kan avlyse en bestilt pakke / reise hvis det oppstår Force Majeure i reisens destinasjon. Dette innebærer at det i reisens destinasjon er krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når arrangementet skal ta til etter avtalen. Ved avlysning grunnet Force Majeure har kunden krav på refusjon.

Unike Reiser AS forbeholder seg retten til å avlyse en bestilt pakkereise/kampbillett ved manglende betaling fra kunden, jf. opplyste betalingsfrister. Unike Reiser AS forbeholder seg også retten til å avlyse en bestilt pakkereise/kampbillett om prisen på denne er satt feil, for eksempel prising i online bookingsystem, eller uansett annen årsak. Ved slik avlysing vil pakkereisen kanselleres, og eventuelt beløp som kunden har betalt vil refunderes kunden i sin helhet. Kunden har ikke rett på noen form for annen kompensasjon ved en slik avlysing.

8. Kundens rett til å avbestille/heve bestilt pakke/reise
Kunden kan kansellere bestilt pakke / reise hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før arrangementet skal gjennomføres, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når hotellpakken skal ta til etter avtalen.

Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt over, inntreffer under arrangementet, og dette innebærer en reell risiko for kunden. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte/burde kjenne til disse omstendighetene.

Om kunden vil heve bestilt pakkereise grunnet vesentlige feil og/eller mangler må kunden innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning fra Unike Reiser om mangler av vesentlig art informere Unike Reiser om at kunden vil benytte seg av sin rett til heving av bestilt pakkereise.

9. Arrangørens plikter
Unike Reiser plikter å gjennomføre bestilt pakke / reise etter det innhold som er avtalt, og som er beskrevet i reisebekreftelsen sendt fra Unike Reiser til kunden etter bekreftet bestilling. Om det oppstår avvik fra planlagt gjennomføring av reisen skal Unike Reiser i rimelig grad sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.

10. Kundens plikter
Generelt: Ved bestilling av pakkereise av Unike Reiser er kunden ansvarlig for å lese og forstå Unike Reisers reisevilkår og generelle bestemmelser. Ved bestilling godtar kunden Unike Reisers reisevilkår.

Kunden er ansvarlig, og plikter, å overholde betalingsforpliktelsene innen korrekt dato. Manglende betaling gir Unike Reiser rett til å kansellere pakkereisen.

Kontaktperson for reisefølget (som også deltar på reisen) må være minst 18 år ved reisens start.

Kunden er selv ansvarlig for kjøp/bestilling av evt. minibar varer, og evt. skadeverk på hotell, fly, transportmiddel, stadion o.l. Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold.

Kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter stemmer overens med bestilte billetter.

Om kunden mener at mottatte billetter avviker fra bestilte billetter, så plikter kunden å gi Unike Reiser umiddelbar beskjed. Om en kunde bestiller billetter til en kamp, og får billettene levert dagen/kvelden før kampen spilles, plikter kunden å gi Unike Reiser beskjed samme dag/kveld om kunden mener billettene avviker fra bestilte billetter.

Kunden plikter å holde seg oppdatert på korrekt kamptidspunkt (dato og tid) for bestilt kamp/arrangement. Unike Reiser er ikke pliktig til å opplyse kunder om endring av kampdatoer.

Unike Reiser tar forbehold om feil datoer/tidspunkt på sin hjemmeside.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at alle dokumenter er riktige i forhold til navn, datoer osv. Unike Reiser må kontaktes umiddelbart om noe ikke skulle stemme. Dersom den reisende ikke er norsk statsborger, er den pliktet til å opplyse om dette ved bestilling av reisen på grunn av visumbestemmelser.

Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass, eventuelt visum og vaksinasjonsattester er gyldig ved avreise.

Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Dersom en arena blir stengt for publikum eller et arrangement avlyses av sikkerhetsmessige grunner av politi og/eller arrangør, anses dette som utenfor Unike Reisers kontroll og det gis ingen refusjon eller erstatning.

Kunden er innforstått med at Unike Reiser ikke er ansvarlig for at kunden(e) blir avvist, bortført eller utestengt fra arrangement i tilfeller som for eksempel å ha hatt upassende antrekk, oppførsel, nytt alkohol eller annet.

11. Erstatning / mangler
Er kjøp av en pakkereise mangelfull, og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Unike Reiser. Dette gjelder ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som følgende: «avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.»

Om feilen eller mangelen skyldes forhold som skyldtes en tredjepart, (for eksempel hotell, flyselskap, transportbyrå etc.) har ikke kunden rett til prisavslag/erstatning fra Unike Reiser.
Om kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, plikter kunden å gi Unike Reiser beskjed så snart som mulig. Om Unike Reiser har en kontaktperson på stedet hvor kunden er, kan beskjed gis til Unike Reisers kontaktperson på stedet, evt. på telefon eller e-post til Unike Reiser.

12. Levering av kampbilletter
Levering av kampbilletter bestilt i en pakke/reise skjer etter nærmere beskrivelse fra Unike Reiser. Når kunden har mottatt billettene er leveransen å regne som utført, og Unike Reiser har ikke ansvar for billettene etter dette. Om kunden mister eller blir frastjålet billettene er dette kunden sitt ansvar. Vi viser ellers til punkt 10, hvor kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter. All overlevering av bestilte billetter fra Unike Reiser gjøres digitalt, som regel ved opplastning i vår reiser app; TravelKey.

13. Videresalg av billetter/pakker
Det er ikke tillatt å videreselge billetter/pakker, kjøpt av Unike Reiser.
Annonsering for salg av billetter/pakker likestilles med å videreselge bestilte billetter/pakker.
Videresalg/annonsering gir Unike Reiser rett til å kansellere bestilt pakkereise, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering av disse årsakene.

Unike Reisers underleverandører / klubber kan også direkte kansellere bestilt pakke, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig.

14. Kjøp av kun kampbilletter
Kjøp av kun kampbilletter (ikke en del av en pakke) er bindende. Det gis ikke refusjon på bestilte kampbilletter, uansett årsak. Etter bestilling av kampbilletter plikter kunden økonomisk for disse.

15. Vilkår fra våre underleverandører
Unike Reiser AS er underlagt vilkår og generelle bestemmelser fra våre underleverandører. Dette kan være hotell, klubber, agenter og reisebyrå. Kunden plikter å følge disse vilkårene/bestemmelsene. Ved brudd (fra kunden) på våre underleverandørers vilkår/bestemmelser kan våre underleverandører selv kansellere deler av, eller hele bestilte pakker, eksempelvis grunnet brudd på punkt 13. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering grunnet disse årsakene.

16. Generelle vilkår
Det vises til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger, brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen».

Medlem av Reisegarantifondet - din trygghet
UR er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER - klikk her

Skroll til toppen