Gjeldende reisebetingelser

Nedenfor følger generelle reisebetingelser for Unike Reiser AS. Betingelsene gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisebetingelser for den aktuelle turen. På reiser med særskilte betingelser vil dette fremkomme av turpresentasjonen eller i egen kontrakt. Der reisebetingelsene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser, går Unike Reisers betingelser foran da Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller. Ved leie av bobil gjelder egne leiebetingelser.

Se våre leiebetingelser

Foretaksinformasjon

Unike Reiser AS
Org.nr. 916 190 603
Pakkereiser | Gruppereiser | Firmaturer | Bobilutleie

Postadresse/hovedkontor:
Statsminister Torps vei 5, 1738 Borgenhaugen
Telefon: +47 73 60 60 99
E-post: post@unikereiser.no

Butikkadresse:
Vogts vei 40, 1710 Sarpsborg
Telefon: +47 73 60 60 99
E-post: bobil@unikereiser.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Bestilling

Bestilling av reise kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Angreretten som ellers er til stede ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisebetingelser. Bestillingsbekreftelsen må kontrolleres grundig straks den mottas. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil kunne medføre gebyr.

Noen ganger ønsker leverandør eller flyselskap tidligere bekreftelse med betaling for å unngå prisøkning. Kunden vil da bli informert om dette. Det er alltid flyselskap og leverandørers betalingsfrister som gjelder, dersom disse er kortere enn våre generelle betalingsfrister.

Ved bestilling i helg og helligdager, har vi rett til å komme tilbake til deg førstkommende virkedag.

Reisedokumenter og flybilletter vil bli sendt som e-post senest to uker før avreise. I tilfeller der du som kunde ønsker å få reisedokumenter tilsendt per post, tilkommer et administrasjonsgebyr. Unike Reiser står ikke ansvarlig for billetter sendt pr post.

Den som bestiller reisen må være fylt 18 år. Er man under 18 år, må det vises fullmakt fra foresatte.

Reiser med barn under 2 år, gjelder dersom barnet er under 2 år frem til man har fullført hjemreisen. Barnet går da som spedbarn, og får ofte ikke eget sete.

Betaling

Depositum på 20 % av reisens totalpris faktureres ved bestilling og skal betales til Unike Reiser innen syv dager.

I noen tilfeller kan betalingsforpliktelser til underleverandører medføre høyere
depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er ikke depositumet refunderbart.

Sluttfaktura betales til Unike Reiser senest seks uker før avreise. Ved kjøp av flybilletter til kampanjepris og spesialtilbud, kan fristen på forfallsdato være mindre enn seks uker.

Ved bestilling mindre enn 45 dager før avreise forfaller hele beløpet til betaling umiddelbart.

Endringer

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et administrasjonsgebyr på
NOK 300,- per person per endring i tillegg til leverandørens gebyrer - dersom Unike Reiser har
mulighet til å etterkomme de nye ønskene.

Endring av navn på flybilletter før dokumentutstedelse er ikke mulig uten gebyrkostnader.
Gebyrets størrelse avhenger av flyselskap og billettype. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å gjøre
endringer i det hele tatt. Etter at flybilletten er skrevet ut, er det ikke mulig å gjøre endringer.

Endring i antall reisende, uavhengig av årsak, kan føre til endring i pris for den/de som fortsatt skal
reise. Denne endringen er aktuell fordi transport - og safariselskap tar betalt per bil og ikke per
person. Dette gjelder også prisforskjeller i enkeltrom/dobbeltrom på hotell og lignende.

Avbestilling

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil
medføre et gebyr, avhengig av avbestillingspunktet, som regnes fra den dato (mandag - fredag)
Unike Reiser mottar beskjeden.

Ved avbestilling seks uker eller mer før avreise refunderes ikke depositum. Merk at det kan forekomme unntak, i henhold til våre leverandørers betalingsfrister. Den reisende vil bli informert om dette ved bestilling av reisen.

Mindre enn seks uker før avreise: 40% gebyr
Mindre enn fire uker før avreise: 60% gebyr
Mindre enn to uker før avreise: 100% gebyr

Ved kjøp av flybilletter til kampanjepriser gis ingen refusjon.
Noen flybilletter kan refunderes delvis og beløp varierer fra flyselskap til flyselskap. Beløp for gebyr
vil bli opplyst ved forespørsel i de ulike tilfellene.
Refusjon på avbestilt reise har en behandlingstid på to - tre uker. Et ekspedisjonsgebyr på NOK
300,- vil bli belastet

Betalingsbetingelsene kan variere hos den enkelte leverandør.

For reiser til Skottland kreves et depositum på 25 % av totalbeløpet ved bestilling. Dette depositumet er ikke refunderbart ved en eventuell avbestilling.

For reiser til Alaska kreves et depositum på 40 % av totalbeløpet ved bestilling av reisen. Dette depositumet er ikke refunderbart ved en eventuell avbestilling.

(NB! Vi gjør oppmerksom på at Angrerettsloven av 21.12.2000 ikke gjelder ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens §9 b).

Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter

Unike Reiser AS følger Utenriksdepartementets reiseråd.

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14
dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme
sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse
forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til.

Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke
avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen
var eller burde vært kjent før bestilling.

Unike Reiser forbeholder seg til landinformasjon gitt av UD.

Særskilte betingelser for det sørlige Afrika

Vi gjør oppmerksom på at i det Sørlige Afrika krever de et depositum på 25 % ved reservasjon og
de har forholdsvis strenge avbestillingsregler.

Reisen betales i sin helhet til Unike Reiser senest åtte uker før avreise.
Ved avbestilling åtte uker eller mer før avreise er avbestillingskostnaden beløpet som ble betalt
som depositum.

Mindre enn åtte uker: 40 % gebyr
Mindre enn seks uker: 60 % gebyr
Mindre enn fire uker: 80 % gebyr
Mindre enn to uker: 100 % gebyr

Ovennevnte avbestillingsregler gjelder landarrangementet i det sørlige Afrika.

Merk at tillatelser for gorilla- og sjimpansetrekking er ikke refunderbar ved en eventuell
kansellering. Tillatelsene må betales i sin helhet ved bestilling av reisen. Det gis ingen refusjon om
man ikke ser gorillaer/sjimpanser eller blir nektet å delta på aktiviteten av ranger ved ankomst.
Flybillettene kan avbestilles frem til de skrives ut. Ved avbestilling etter at billetter er skrevet ut gis ingen refusjon.

Særskilte betingelser for Skottland

For reiser til Skottland kreves et depositum på 25% ved bestilling av reisen. Dette depositumet er
ikke refunderbart ved en eventuell kansellering. Dette er vår leverandørs egne bestemmelser, og
ligger utenfor vår kontroll.

Avbestilling/uteblivelse

Ved avbestilling før dokumentutstedelse beholder Unike Reiser depositumet i sin helhet.
Landarrangementet kan ikke avbestilles kostnadsfritt etter skriftlig eller muntlig bekreftelse, se
punktet om betalig og betingelser ovenfor.
Unike Reiser anbefaler alle våre reisende å tegne reise - og avbestillingsforsikring.

Forbehold om endringer

Alle priser er basert på dagens tariffer, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen.

Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Informasjon om
planlagte endringer blir tilsendt den enkelte før avreise. Flyskatter kan endre seg og blir endelig
satt ved utsendelse av siste faktura som blir sendt ut cirka åtte uker før avreise. Unike Reiser
forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell
tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn ti
prosent har kunden anledning til å heve avtalen.

Den reisendes plikter

Den reisende har selv ansvaret for å kontrollere at alle dokumenter er riktige i forhold til navn,
datoer, o.l. Unike Reiser må kontaktes umiddelbart om noe ikke stemmer. Dersom den
reisende ikke er norsk statsborger, er den pliktet til å opplyse om dette ved bestilling av reisen på
grunn av visumbestemmelser. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum
er gyldig ved avreise.

Reisende er også pliktet til å opplyse dersom de har spesielle allergier som skal tas hensyn til eller om vedkommende har med seg spesialbagasje på reisen (sportsutstyr, barnevogn, bilstol, osv). Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l.

Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og
må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel kan den reisende bli avvist fra reisen
og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende
forsikring og gir rettigheter ved ulykker, sykdom, tyveri og lignende. 

Ettersom helseforsikringen i Norge ikke dekker kostnader for hjemtransport og legebehandling i visse land, er det viktig at du har tegnet en reiseforsikring som dekker både kostnader for behandling av sykdom og hjemtransport. Dessuten anbefaler vi at reiseforsikringen også dekker skadet eller bortkommen bagasje.

Avbestillingsforsikring

Merk at avbestillingsforsikring må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Denne kan ikke
bestilles eller avbestilles i etterkant. Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap eller
kortselskap, gjelder disse selskapenes regelverk.

Flybilletter og seter på fly

Flyselskapene kan endre ruter og priser på flybillettene uten forvarsel. Noen flyselskap tilbyr
billetter i priskategorier hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen.
Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato. Forfallsdato kan også i enkelte tilfeller
endres av flyselskapet. Skulle dette bli aktuelt, vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.
Hvis flybillettene er betalt og bekreftet hos flyselskapet, har flyselskapet ansvar for å finne en
løsning. Hvis billettene kun er holdt av, står ikke flyselskapet ansvarlig og eventuelle merkostnader
må dekkes av passasjeren. Vi anbefaler på det sterkeste at kundene betaler for flybilletter sammen
med depositum. Vi kan forhåndsbestille seter på flyene der hvor det er mulig. Vi kan likevel ikke
garantere for reservasjonen da flyselskapene står fritt til å endre dette når de selv ønsker det, også
ved innsjekk.

Bestiller du flybilletter på egen hånd, er du som reisende ansvarlig for å informere Unike Reiser om
reisedatoer, flynummer, ankomst/avreisetider og eventuelle endringer.

Formidling av flybilletter

 • Alle angitte flytider er i lokal tid i det landet du reiser til, via og fra. Det er bestillerens
  ansvar å ta del i de regler for transport som hvert enkelt flyselskap opplyser om på sine
  nettsider.
 • Som reisende er du ansvarlig for å kontrollere dine flydetaljer for både ut - og hjemreisen
  gjennom å logge inn med bookingreferanse og etternavn på www.checkmytrip.com.
 • Visse flyselskap krever at du bekrefter din reise senest 72 timer før din hjemreise. Dette
  gjøres direkte til flyselskapet.
 • Unike Reiser reserverer seg for alle eventuelle endringer og innstilte flyvninger.
 • Mange flyselskap tar ekstra avgift for bagasje, innsjekking etc. Dette betaler du selv på
  flyplassen, direkte til flyselskapet, eller på flyselskapet sin egen nettside.
 • Unike Reiser står ikke til ansvar for feilaktig informasjon fra flyselskapet som gjelder
  eventuelle mellomlandinger, eller mistet fly (lost connection) som skyldes tidtabellsendring.
  Vær oppmerksom på at det ikke alltid er det flyselskapet som angis i bestillingen som
  faktisk utfører flyvningen. Mange flyvninger utføres med noe som kalles codeshare, hvilket
  innebærer at man har et samarbeid med et annet flyselskap som kanskje utfører
  flyvningen den aktuelle dagen.
 • Består din reise av to enkeltbilletter innebærer det, hvis den ene flyvningen av en eller
  annen grunn ikke kan gjennomføres på grunn av endring/avbestilling, vil ikke den andre
  flyvningen endres automatisk. Du er selv ansvarlig for å endre billetten, samt dekke
  eventuelle omkostninger.

Unnlatelse av oppmøte på første reisestrekning

Dersom du unnlater å møte på første reisestrekning kan hele reisen videre bli avbestilt og billetten
ikke lengre være gyldig. Dersom du kun ønsker å benytte deler av en reise, slik som returreisen,
må du kun bestille denne strekningen.
Unike Reiser er ikke ansvarlig for kostnader som påløper om du ikke møter opp til første
reisestrekning eller utreise.

Innsjekking

Innsjekkingstider varierer med hvilken flyplass du reiser fra, hvor du skal reise til og hvilket
flyselskap du reiser med. Sørg for å sjekke når du senest må møte opp på flyplassen for å komme
med flyet, som kan variere opp til rundt 4 timer før avreise.

Vær obs på at innsjekkingsskranken stenger en viss tid før avreise, fastsatt av flyselskapet. Passasjerer som ikke overholder denne tiden regnes som No Show-passasjerer og mister dermed sine rettigheter til å reise på den kjøpte billetten. No-show betyr "ikke fremmøtt" og at en passasjer ikke har møtt opp til den bestilte
flyavgangen. Når man ikke møter tidsnok til reisen mister billetten sin verdi. Dette gjelder også
grunnet eksterne forhold, slik som følger av f.eks. forsinket transportmiddel til flyplassen.

For reiser til/fra USA er seneste innsjekkingstid 3 timer før flyavgang, og vi anbefaler, avhengig av innsjekkingsflyplass, å sjekke inn 3-4 timer før avgang for å sikre seg å komme med flyet.

Separate billetter

I de tilfeller du har kjøpt separate flybilletter og mister forbindelse på grunn av forsinkelser og/eller
kanselleringer eller tidtabellsendringer fra flyselskapene, er ikke Unike Reiser eller de respektive
flyselskapene ansvarlig. Kunden er selv ansvarlig, og må selv stå for eventuell merkostnad dette
medfører.

Flytider/Tidtabellsendringer

Tider og reiserute kan endres etter bestilling, noe flyselskaper forbeholder seg retten til. Samtlige
tider angis alltid i lokal tid for hvert land. Flyselskapet endrer i blant tidtabellen med kort varsel.
Om Unike Reiser får informasjon fra flyselskapet om større tidtabellsendringen før din reise,
informerer vi våre reisende så fort som mulig til den e-post adressen du har registrert ved
bestilling. I de tilfeller vi ber om bekreftelse pr e-post, vil ikke billetter bli omskrevet av Unike
Reiser før vi har mottatt dette fra deg. Da vi ikke har åpent i helger og helligdager, kan det ta tid
for Unike Reiser å få kontakt med kunden, derfor er kunden selv ansvarlig for å følge opp sin egen
reiserute. Som reisende bør du derfor kontinuerlig kontrollere om du har mottatt oppdaterte
reisedokumenter, eller annen e-post med informasjon fra oss. Flydetaljer for din reise skal også
kontrolleres gjennom å logge inn med booking referanse og etternavn på www.checkmytrip.com.
Dette må man også gjøre når man er på reise, før sin hjemreise.

Unike Reiser står ikke til ansvar for flyselskapets tidtabellsendringer eller innstilte fly. En
tidtabellsendring berettiger ikke til prisavdrag, erstatningsreise, erstatning, eller annen
kompensasjon fra Unike Reiser.
Om tidtabellsendringen medfører en sen ankomst til destinasjonen er du selv ansvarlig for å
kontakte eventuelt hotell eller leiebilleverandør om dette.
I de tilfeller du har booket en separat reise er ikke Unike Reiser ansvarlig for eventuell uteblitt
tilkobling (missed connection).
Unike Reiser står ikke til ansvar for e-post som av ulike årsaker ikke har nådd mottager (på grunn
av for eksempel spamfilter).

Bagasje

Bagasjebetingelser varierer med hvilket flyselskap og destinasjon du reiser med/til. Det er den
reisendes ansvar å undersøke hvor mye bagasje som kan medbringes på reisen.

Generelt kan du ta med ett kolli håndbagasje på maksimalt 5 kg (inkl. håndveske) og ett kolli på inntil 20 kg
innsjekket bagasje. Det finnes unntak, vennligst sjekk med gjeldende flyselskap eller ta kontakt
med oss på Unike Reiser.

Mange flyselskap tar i dag ekstra betalt for bagasje på sine billigste flybilletter. Om du er usikker
for hva som gjelder for din reise, ber vi deg lese gjennom bagasjereglene hos ditt flyselskap.
Vær oppmerksom på at overvekt er kostbart og kan koste fra kr 60,- pr kilo og oppover, avhengig
av flyselskap og reisemål.

Formidling av hotell

Husk at standarden på hotell varierer mellom ulike land. Et 2-stjerners hotell i for eksempel
Romania er ikke det samme som et 2-stjerners hotell i Norge, men ofte betydelig lavere.
Klassifiseringssystemet som hotellet har er bestemt av våre leverandører og trenger ikke være i
overensstemmelse med den offisielle vurderingen. Det gjelder også plasseringen på kartet og
avstanden til landemerkene. Hos noen hoteller må de reisende betale lokale skatter på stedet.
Ønskemål på hotell kan aldri garanteres, og er kun et ønskemål.

Eventer, arrangementer og utflukter

Samtlige billetter er kjøpt til markedsverdi og kan derfor variere i pris.
Prisen Unike Reiser får for en billett er ofte betydelig høyere enn prisen trykket på billetten (noen
ganger opp til 5-10 ganger høyere). Beløpet som overstiger den forhåndstrykte billettprisen
avspeiler prisen Unike Reiser betaler på det sekundære markedet, økonomisk risiko, arbeid samt
tilbud/etterspørsel av billetter på markedet. Levering og forsikring av billetter kan også komme
som tilleggskostnader uten at dette er spesifisert. Vi garanterer sitteplasser i par (2 + 2 osv.)
forutsatt at alle valgte billetter er fra én billettleverandør (angitt ved billettvalg). Ved valg av flere
enn 2 billetter kan sitteplassene være oppdelt.
Dersom ikke annet er avtalt, bekreftet og tilleggsbetalt for, kan billettene være hvor som helst på
stadion. Om kunden(e) har spesifikke billettønsker, må dette opplyses om ved bestilling. Unike
Reiser vil ta hensyn til dette så langt det lar seg gjøre.
Unike Reiser er ikke ansvarlige for ikke- leverte billetter da Unike Reiser videreselger billetter for
andre agenter og det er disse agentene som er ansvarlig for levering. Dersom billettene ikke blir
levert av våre leverandører, vil Unike Reiser kreve billettenes verdi fra agenten og refundere
kostnaden til betaler/rette vedkommende.
Enkelte arrangører krever at rullestolbrukere må ha egne billetter på arrangementet, samt billett til
ledsager. Disse billettene må som regel kjøpes direkte av arrangøren.
Bestilte billetter kan ikke endres, tilbakeleveres eller tilbakebetales uansett årsak for kunder som
ikke kan delta på en forestilling/utflukt.
For enkelte billetter har vi leveringsavtaler, slik at billettene blir levert i resepsjonen på hotellet.
Det er kundens ansvar å hente billettene. Kunden må selv spørre i resepsjonen etter billettene da
disse ikke blir levert på rommet.
Ved andre tilfeller må billettene hentes på arrangørstedet av kunden selv før arrangementet
starter. Legitimasjon med bilde må medbringes for utlevering av billettene.
Billetter som man ikke finner på hotellet MÅ etterlyses snarest, ved å ta kontakt med vår lokale
samarbeidspartner eller Unike Reiser slik at vi har mulighet til å finne en reserveløsning.
Vi gjør oppmerksom på at alle navnendringer må godkjennes på forhånd og at flere klubber og
hoteller ikke godtar navnendringer - uansett grunn.

Avbestillingsregler

Etter at betaling er gjort kan kunden ikke avbestille arrangementbilletten(e). Pakken(e) kan heller
ikke avbestilles om arrangementet skulle flyttes til en annen dato eller tidspunkt. Depositum
betales ikke tilbake uansett årsak. Etter reglene i Kjøpsloven kan ikke arrangementsbilletter
avbestilles.
Arrangementbillettene som allerede er betalt, er gyldig på ny dato/klokkeslett.
Unike Reiser har ikke økonomisk ansvar i forbindelse med flytting av arrangement hvor billetter til
arrangement ikke er kjøpt gjennom oss. Dette gjelder også i tilfeller hvor fly, transport og
overnatting eller noen av disse er kjøpt gjennom oss.

Diverse

Du/dere er selv ansvarlig for å møte opp på korrekt arrangement. Dag og tidspunkt for
arrangement kan flyttes, så tidspunkt på billettene kan være misvisende. Sjekk lokal informasjon
som aviser eller internett. Dersom du/dere forlater arenaen før arrangementet er ferdig, vil
du/dere ikke komme inn igjen på arena. Dette gjelder alle billettyper. Selv om
sikkerhetsvakter/personal sier det er ok, kan dere allikevel bli nektet adgang, så tenk dere nøye
om før dere forlater arena.

Dersom en arena blir stengt for publikum eller et arrangement avlyses av sikkerhetsmessige
grunner av politi og/eller arrangør, anses dette som utenfor Unike Reisers kontroll og det gis ingen
refusjon eller erstatning.

Som arrangør kan vi kansellere pakken om det oppstår uforutsette hendelser utenfor vår kontroll.
Dersom det skulle oppstå problemer med innsjekking på hotellet, billetten(e) eller ved
levering/bruk av billetter, vil Unike Reiser gjøre sitt ytterste for å rette opp i dette. Kunden må
derfor kontakte vår lokale samarbeidspartner umiddelbart for assistanse. Kontaktinformasjon til vår
lokale samarbeidspartner vil bli sendt kunden per e-post rundt to uker før avreise.

Kunden(e) er selv ansvarlig for å kontrollere at billettene de har mottatt er i samsvar med
bestilling. Dersom noe ikke stemmer, må kunden umiddelbart kontakte vår lokale
samarbeidspartner eller Unike Reiser.

Kunden oppfordres til å bære nøytrale plagg i forbindelse med arrangementer. Kunden er
inneforstått med at Unike Reiser ikke er ansvarlig for at kunden(e) blir avvist, bortført eller
utestengt fra arrangement i tilfeller som for eksempel å ha hatt upassende antrekk, oppførsel, nytt
alkohol eller annet.

Kunden er inneforstått med at Unike Reiser ikke har ansvar for å veilede eller bistå kunden i
forhold som ikke berører selve billetten til arrangementet, som forhold knyttet til transport, losji,
omvisning eller lignende som Unike Reiser selv ikke står ansvarlig for.

Kunden er selv ansvarlig for å få rede på kampdato og klokkeslett i tilfelle endringer tett opp til
kampdato, både før og etter at kunden har kjøpt billettene. Unike Reiser tar forbehold om feil dato
fra vår side, da arrangementer kan flyttes tett opptil kampdato. Unike Reiser bestiller billetter til
arrangementer gjennom lokale samarbeidspartnere og sender ut tilbud basert på deres dato, pris
og tilgjengelighet ved billetter.

Unike Reiser informerer ikke om bytte av kampdato. Dette må kundene selv følge med på.
Kunden kan ikke gjøre gjeldende som en mangel forhold som kunden vet Unike Reiser ikke er
ansvarlig for. Hvis den reisende mener en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den
reisende plikt til å gi arrangøren beskjed umiddelbart/ under reisen når mangelen oppstår.

Unike Reiser tar forbehold om feilprising og datoer oppgitt av arrangøren i reklamemateriell,
nettsider og i all kommunikasjon med våre kunder.

Pass, visum og vaksiner

Gyldig pass er eneste legitimasjon som gjelder for nordmenn i alle land. Sørg derfor for å ha gyldig
pass med deg på reisen. Passet må minst være gyldig 6 måneder etter hjemreise. Visse land i
verden krever også visum for å kunne reise inn i landet, og det må ofte søkes om visum i god tid i
forveien. Vennligst sjekk med gjeldende lands ambassade eller konsulat om du trenger visum for
din reise. Vær obs på at visse land krever transitt-visum for mellomlanding/flybytte ved en flyplass
i et land. For ikke-norske statsborgere gjelder andre regler, så vennligst undersøk med
ambassaden.

For reiser til/via Nord-Amerika kreves maskinlesbart pass. NB! Kravet gjelder også
ved flybytte. For mer informasjon om reiser til USA, se "Viktig om reiser til/via USA". For å
akseptere innreise til landet krever de fleste visumfrie land at man har tur/returreise, gyldig
reiseforsikring og penger nok til å forsørge seg under oppholdet.

Visse områder i verden krever spesielle vaksinasjoner i forkant og det er alltid fornuftig å kontakte lege/Folkehelseinstituttet eller vaksinasjonskontor i god tid før du reiser. Visse vaksiner må tas i omganger med flere måneders mellomrom. For helseråd forholder Unike Reiser seg til informasjon fra Folkehelseinstituttet og den reisende kan holde seg oppdatert om helseforhold på www.fhi.no.

Om barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene, eller
om foreldrene/foresatte har et annet etternavn enn barnet, vennligst merk at visse destinasjoner
krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt ambassaden
for det aktuelle landet.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Unike Reiser har ikke ansvar
for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med
de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.
Får du ikke gjennomført reisen pga. ugyldig pass, manglende visum, vaksinasjoner eller andre
påkrevde dokumenter får du ingen refusjon i reisens pris og du må selv dekke eventuelle
merkostnader.

Klage

Om reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes på
reisemål/bosted. Om dette ikke fører frem så skal reisende kontakte vår lokale agent/representant
på stedet. Kontaktinformasjonen står i reisedokumentene. Dersom kunden ikke føler han får den
hjelp som behøves, kan reisende kontakte Unike Reiser.

Dersom den reisende ønsker å påberope seg en mangel etter at reisen har påbegynt, skal den
reisende gi arrangøren eller formidler beskjed om dette (se punkt ovenfor) når han eller hun har
oppdaget "mangelen". I motsatt fall taper den reisende retten til å påberope seg reklamasjon.

Klager etter hjemkomst betyr at den reisende mister sine rettigheter. Klagefrist er satt til fire uker
etter reisens avslutning, og skal fremlegges skriftlig. Ved tvister forbeholder Unike Reiser seg til
reklamasjonsnemda for selskapsreiser.

I de tilfeller du ønsker å reklamere noe som har hendt under transporten, for eksempel mistet
bagasje, innstilte flyvninger eller andre omstendigheter som ligger utenfor Unike Reiser sin
kontroll, skal disse reklamasjoner umiddelbart rettes direkte til det berørte transportselskapet.
Unike Reiser er ikke ansvarlig for slike reklamasjoner. Legg merke til at mange flyselskaper krever
at dette blir gjort på flyplassen direkte, da de ofte har rapporter som skal fylles ut. Noen flyselskap
krever at du registrerer reklamasjonen direkte på flyselskapets hjemmeside via Customer
Relations.

Ansvar

Unike Reiser AS opptrer kun som agent for leverandøren. Byrået står således ansvarsfritt for skade
eller tap som måtte oppstå under reisens avvikling. Det vises også til flyselskapenes
ansvarsbetingelser, inntatt i flybilletten. Omkostninger som oppstår pga. streik, start eller
landingsforbud, forsinkelser, værforhold og andre forhold som ikke skyldes forsømmelser fra
arrangøren må bæres av den reisende selv. Videre står Unike Reiser AS ansvarsfritt for tap eller
skade på personlige effekter tilhørende den reisende.

Unike Reiser AS er medlem av Reisegarantifondet.  

Unike Reiser AS viser også til Lov om pakkereiser. Se fullstendig lovtekst hos Lovdata.

Rull til toppen